BOZP | Bezpečnost
a ochrana zdraví
při práci

Zákonnou úpravou je stanoveno mít zpracovánu povinnou dokumentaci k bezpečnosti práce a požární ochraně, tuto Vám zpracujeme na míru.  

Nabízíme zajištění pravidelných kontrol pracoviště a provozoven. Při změnách zaktualizujeme jak dokumentaci, tak školení zaměstnanců, značení apod.

V rámci BOZP zajišťujeme:

 • Vstupní kontroly BOZP 
 • Zpracování dokumentace BOZP 
 • Identifikace a vyhodnocení rizik BOZP  
 • Zpracování dokumentace a návrhy ke kategorizaci prací 
 • Zpracování směrnic pro poskytování OOPP, čistících a mycích prostředků 
 • Součinnost při evidenci, řešení a hlášení pracovních úrazů, dodání knihy úrazů
 • Zpracování traumatologického plánu, plánu první pomoci 
 • Zpracování dokumentace a směrnic - provozování dopravy, dopravní řád, pro manipulaci a skladování 
 • Zpracování další dokumentace BOZP dle typu organizace 
 • Provedení pravidelné roční prověrky BOZP 

PO | Požární ochrana

Zákonnou úpravou je stanoveno mít zpracovánu povinnou dokumentaci k bezpečnosti práce a požární ochraně, tuto Vám zpracujeme na míru.  

Nabízíme zajištění pravidelných kontrol pracoviště a provozoven. Při změnách zaktualizujeme jak dokumentaci, tak školení zaměstnanců, značení apod.

V rámci PO zajišťujeme:

 • Zpracování dokumentace PO 
 • Organizační směrnice požární ochrany  
 • Dodání a vedení požární knihy 
 • Začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí
 • Poplachová směrnice 
 • Zpracování evakuačního plánu  
 • Zpracování další dokumentace PO podle typu organizace 
 • Pravidelné kontroly pracovišť dle začlenění PO 

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP není jen nutné zlo, které Vám přikazuje zákon, ale je tu pro Vás, aby efektivně naplňoval hlavní myšlenku bezpečnosti prováděných staveb.

Stavíte-li, zeptejte se, zda není nutná naše spolupráce, protože obecně řečeno - na stavbě větší, než je rodinný domek, nás budete potřebovat.

Zajišťujeme:

 • Zpracujeme plán BOZP na staveništi 
 • Definujeme zásady BOZP a jejich dodržování 
 • Seznámíme Vás s riziky 
 • Zajistíme kontroly staveniště

Hasicí přístroje
a hydranty

Nabízíme Vám tyto kompletní služby:  

 • Prodej 
 • Revize 
 • Opravy 
 • Výměny nefunkčních hasicích přístrojů za nové 
 • Vybavení prostor - hasicími přístroji, hydranty a bezpečnostními tabulkami 
 • Pravidelné kontroly 
 • Pokud je nutné hasicí přístroj odvést k dílenské opravě, zajistíme plnohodnotnou náhradu. 

Školení zaměstnanců

 • Vstupní a opakovaná školení  
 • Školení v oblasti BOZP a PO  
 • Školení řidičů referentských vozidel  
 • Další školení dle pracovního zaměření  

Kolik stojí naše služby?

Každá firma, provozovna, stavba je originál, a proto nelze stanovit obecný a pevný ceník. Cenu dohodneme individuálně dle rozsahu a složitosti řešení. Neváhejte nás kontaktovat.